5 výhod a nevýhod bydlení v Asheville v Severní Karolíně

Led 24, 2022
admin

Zavazujeme se respektovat vaše právo na soukromí a chránit vaše údaje při návštěvě nebo používání našich služeb.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou také popsány možnosti, které máte k dispozici v souvislosti s naším používáním vašich osobních údajů, a způsob, jakým můžete k těmto údajům přistupovat a aktualizovat je.

Chceme, abyste rozuměli tomu, jaké informace o vás shromažďujeme, jak je používáme a jaká ochranná opatření jsme zavedli na jejich ochranu. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace shromážděné prostřednictvím těchto webových stránek i jinak. Vaše používání těchto webových stránek a našich služeb a případné spory z toho vyplývající se řídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů, jakož i Podmínkami používání a všemi jejich ustanoveními o řešení sporů, včetně rozhodčího řízení, omezení náhrady škody a volby práva.

Tyto webové stránky jsou určeny pro širokou veřejnost a vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let.

Pokud máte dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad, měli byste se nejprve obrátit na našeho dodavatele webových stránek a reklamy na adrese [email protected]

1. Kontaktujte nás. Shromažďování a používání vašich osobních údajů
Osobní údaje od vás shromažďujeme pouze tehdy, když nám je dobrovolně poskytnete za účelem získání určitých informací, mimo jiné včetně (A) žádostí o získání dalších informací o našich programech; (B) žádostí o kontaktování a (C) žádostí o předání vašich informací některé z našich poboček.

Respektujeme všechny žádosti a nastavení „nesledovat“. Pokud používáte jakýkoli signál (signály) nebo jiný mechanismus (mechanismy), který vám poskytuje možnost volby ohledně shromažďování osobních údajů o vašich online aktivitách v průběhu času a na webových stránkách nebo v online službách třetích stran, nebudeme se pokoušet tyto signály nebo mechanismy potlačit a nebudeme ani sledovat, jak takový signál nebo mechanismus používáte. Když používáte naše webové stránky, žádné jiné strany nemohou shromažďovat osobně identifikovatelné informace o vašich online aktivitách v průběhu času a na různých webových stránkách. Vaše volba je indikována nastavením vašeho webového prohlížeče. Indikace „nesledovat“ odeslaná z vašeho webového prohlížeče povede k tomu, že veškeré sledovací aktivity (tj. sledovací soubory cookie) v rámci webových stránek budou programově zakázány.

Shromažďujeme od vás následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo

Tyto informace používáme k:

 • Zasílání vámi požadovaných informací o produktech nebo službách
 • Odpovídání na požadavky zákaznického servisu
 • Správu vašeho účtu
 • Zasílání newsletteru
 • Zasílání marketingových zpráv sdělení
 • Zlepšovat naše webové stránky a marketingové aktivity
 • Provádět výzkumy a analýzy
 • Zobrazovat obsah na základě vašich zájmů

Kliknutím na tlačítko Odeslat, souhlasíte s tím, abychom s vámi sdíleli vaše údaje a abychom vás kontaktovali prostřednictvím telefonu, mobilního telefonu (včetně automatického vytáčení, textových SMS/MMS nebo předem nahraných zpráv) a/nebo e-mailu, a to i v případě, že je vaše telefonní číslo uvedeno v podnikovém, státním nebo národním registru nevolání, a souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
Zvláštní upozornění pro obyvatele Kalifornie. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, kromě práv uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů:

1. Nebudeme sdílet žádné vaše osobní údaje v rozsahu zakázaném platnými kalifornskými zákony nebo v rozsahu, v jakém je váš předchozí souhlas se sdílením vyžadován platnými kalifornskými zákony; a

2. Nebudeme sdílet žádné vaše osobní údaje v rozsahu zakázaném platnými kalifornskými zákony. Máte právo si od nás vyžádat informace o způsobu, jakým sdílíme určité kategorie informací s třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu. Kalifornský zákon vám dává právo zaslat nám na určenou adresu žádost o poskytnutí následujících informací:

 • 1.1. kategorie informací, které jsme v předchozím kalendářním roce sdělili třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu
 • 1.2. jména a adresy třetích stran, které tyto informace obdržely, a
 • 1.3. pokud z názvu třetí strany nelze určit povahu jejího podnikání, příklady produktů nebo služeb, které prodává.

Práva uživatelů

Toto oznámení přijímáme v souladu s kalifornským zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (CCPA). Veškeré pojmy definované v zákoně CCPA mají stejný význam, pokud jsou použity v tomto oznámení.
Uživatelé mohou uplatnit určitá práva týkající se jejich údajů zpracovávaných Vlastníkem.
Uživatelé mají zejména následující právo:

 • Kdykoli odvolat svůj souhlas. Uživatelé mají právo odvolat souhlas, pokud již dříve udělili souhlas se zpracováním svých Osobních údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování svých údajů. Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých Údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě, než je souhlas. Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhrazené části níže.
 • Přístup ke svým údajům. Uživatelé mají právo dozvědět se, zda Vlastník zpracovává Údaje, získat informace týkající se určitých aspektů zpracování a získat kopii zpracovávaných Údajů.
 • Ověřit a požadovat opravu. Uživatelé mají právo ověřit přesnost svých Údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
 • Omezit zpracování svých Údajů. Omezit zpracování svých Údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo omezit zpracování svých Údajů. V takovém případě nebude Vlastník zpracovávat jejich Údaje za jiným účelem, než je jejich uložení.
 • Nechat své Osobní údaje vymazat nebo jinak odstranit. Uživatelé mají za určitých okolností právo získat od Vlastníka výmaz svých Údajů.
 • Obdržet své Údaje a nechat je předat jinému správci. Uživatelé mají právo obdržet své Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, mají právo na jejich bezproblémové předání jinému správci. Toto ustanovení platí za předpokladu, že jsou Údaje zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na souhlasu Uživatele, na smlouvě, jíž je Uživatel součástí, nebo na jeho předsmluvních závazcích.
 • Podejte stížnost. Uživatelé mají právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti o právu vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené Vlastníkovi nebo pro účely oprávněných zájmů Vlastníka, mohou Uživatelé vznést námitku proti takovému zpracování uvedením důvodu souvisejícího s jejich konkrétní situací, který námitku odůvodňuje.

Uživatelé musí vědět, že pokud by však jejich osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou proti takovému zpracování kdykoli vznést námitku, aniž by uvedli jakýkoli důvod. Aby se Uživatelé dozvěděli, zda Vlastník zpracovává Osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou nahlédnout do příslušných částí tohoto dokumentu.

Jak uplatnit tato práva

Veškeré žádosti o uplatnění práv Uživatelů lze směřovat na Vlastníka prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti lze uplatnit bezplatně a Vlastník se jimi bude zabývat co nejdříve a vždy do jednoho měsíce.

Tyto informace můžeme poskytnout ve standardizovaném formátu, který není specifický pro vás. Určená e-mailová adresa pro tyto žádosti je [email protected]

Souhlas s přijímáním e-mailů, automatickým vytáčením & automatickým zasíláním textových zpráv:

Registrací dáváte nám a našim profesionálním realitním klientům a inzerentům souhlas k tomu, aby vás kontaktovali prostřednictvím textových zpráv, e-mailu nebo telefonu s použitím e-mailové adresy a/nebo telefonního čísla, které jste uvedli během procesu registrace. Takový kontakt může čas od času zahrnovat pokusy o kontaktování prostřednictvím technologie automatického vytáčení nebo automatického zasílání textových zpráv. Ze zasílání těchto forem komunikace se můžete odhlásit odhlášením z jakékoli e-mailové komunikace nebo zasláním textové zprávy STOP jako odpovědi na některou z našich textových komunikací. Za přijímání textových zpráv neúčtujeme my ani její inzerenti žádné poplatky, nicméně váš poskytovatel mobilních služeb vám může účtovat poplatky za odesílání a/nebo přijímání textových zpráv a letový čas, jakož i další standardní platné sazby účtované vaším poskytovatelem mobilních služeb.

Sdílení informací

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami, včetně jednoho ze zúčastněných poskytovatelů úvěrů spojených s touto stránkou, pouze způsoby, které jsou popsány v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout společnostem, které nám poskytují služby, jež nám pomáhají s našimi obchodními aktivitami, jako je například nabídka služeb zákazníkům. Tyto společnosti jsou oprávněny používat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování těchto služeb.
Můžeme také zveřejnit vaše osobní údaje:

 • Pokud to vyžaduje zákon, například abychom vyhověli soudnímu příkazu nebo podobnému právnímu postupu.
 • Pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je nezbytné pro ochranu našich práv, ochranu vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních, vyšetřování podvodu nebo reakci na žádost vlády,
 • Jiné třetí straně s vaším předchozím souhlasem.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými společnostmi, aby vám mohly nabízet své produkty nebo služby. Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje s těmito společnostmi sdíleli, kontaktujte našeho dodavatele webových stránek a poskytovatele reklamy na adrese [email protected]

Soubory cookie a další sledovací technologie

Soubory cookie můžeme používat například ke sledování vašich preferencí a informací o profilu. Soubory cookie se také používají ke shromažďování obecných statistických informací o používání a objemu, které neobsahují osobní údaje.

Můžeme využít jinou společnost, která umístí soubory cookie do vašeho počítače, aby shromažďovala informace, které nejsou osobně identifikovatelné, a sestavovala pro nás souhrnné statistiky o návštěvnících našich stránek.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, jejichž postupy ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich. Pokud na některou z těchto stránek odešlete osobní údaje, řídí se vaše údaje jejich prohlášeními o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Při ochraně osobních údajů, které nám byly poskytnuty, se řídíme obecně uznávanými průmyslovými standardy, a to jak během přenosu, tak po jejich obdržení. Žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání však není 100% bezpečný. Proto nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zabezpečení našich webových stránek, můžete se obrátit na našeho poskytovatele webových stránek a reklamy [email protected]

Další informace o zásadách

Naše webové stránky obsahují Widgety, což jsou interaktivní miniprogramy, které běží na našich stránkách a poskytují specifické služby jiné společnosti (např. zobrazování zpráv, názorů, hudby atd.). Prostřednictvím Widgetu mohou být shromažďovány osobní údaje, například vaše e-mailová adresa. Widget může také nastavit soubory cookie, aby mohl správně fungovat. Informace shromážděné tímto Widgetem se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která jej vytvořila.

Naše webové stránky nabízejí veřejně přístupné blogy, sociální média nebo komunitní fóra, jako je Facebook, Twitter nebo Google Plus. Měli byste si být vědomi toho, že veškeré informace, které v těchto oblastech poskytnete, mohou být čteny, shromažďovány a používány jinými osobami, které k nim mají přístup.

Návštěva našich webových stránek ze zemí mimo Spojené státy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny pro shromažďování informací na našich webových stránkách od obyvatel Spojených států. Pokud navštěvujete naše webové stránky z území mimo Spojené státy, mějte prosím na paměti, že vaše informace mohou být přenášeny, ukládány a zpracovávány ve Spojených státech, kde jsou umístěny naše servery a provozována naše centrální databáze. Zákony na ochranu osobních údajů a další zákony Spojených států a dalších zemí nemusí být tak komplexní jako zákony ve vaší zemi. Používáním našich služeb berete na vědomí, že vaše údaje mohou být předávány do našich zařízení a těm třetím stranám, se kterými je sdílíme, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Žádná práva třetích stran.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nezakládají práva vymahatelná třetími stranami ani nevyžadují zveřejnění jakýchkoli osobních údajů týkajících se uživatelů našich webových stránek.

Upozornění na změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme aktualizovat, aby odráželo změny našich informačních postupů nebo změny předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny, oznámíme vám je e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo prostřednictvím oznámení na těchto stránkách předtím, než změna vstoupí v platnost. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku, kde najdete nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy revidovány 17. ledna 2020. Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli upravit nebo doplnit zveřejněním revidovaných zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.