5 Voors en Tegens van Wonen in Asheville North Carolina

jan 24, 2022
admin

We zijn toegewijd aan het respecteren van uw recht op privacy en het beschermen van uw informatie wanneer u onze diensten bezoekt of gebruikt.

Dit privacybeleid beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken.

Wij willen dat u begrijpt welke informatie wij over u verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke beschermingsmaatregelen wij hebben getroffen om deze te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die via deze website en anderszins wordt verzameld. Uw gebruik van deze website en onze diensten, en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan dit privacybeleid, evenals aan de gebruiksvoorwaarden en al zijn bepalingen inzake geschillenbeslechting, met inbegrip van arbitrage, beperking van schade en rechtskeuze.

Deze website is een site voor een algemeen publiek en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar.

Als u vragen of opmerkingen over dit beleid hebt, moet u eerst contact opnemen met onze website- en reclameverkoper op [email protected]

1. Verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie
Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie van u wanneer u deze vrijwillig verstrekt om bepaalde informatie te verkrijgen, inclusief zonder beperking (A) verzoeken om meer te weten te komen over onze programma’s; (B) verzoeken om contact met ons op te nemen; en (C) verzoeken om uw informatie door te sturen naar een van onze gelieerde ondernemingen.

Wij honoreren alle “do not track” verzoeken en instellingen. Als u een signaal of andere mechanismen gebruikt die u de mogelijkheid bieden om een keuze te maken met betrekking tot het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie over uw online activiteiten in de loop van de tijd en over websites van derden of online diensten, zullen we niet proberen om dergelijke signalen of mechanismen op te heffen, noch zullen we uw gebruik van een dergelijk signaal of mechanisme volgen. Wanneer u onze website gebruikt, kunnen geen andere partijen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en over verschillende websites heen. Uw keuze wordt aangegeven door uw instellingen in uw webbrowser. Een “do not track”-indicatie die door uw webbrowser wordt verzonden, zal ertoe leiden dat alle trackingactiviteiten (d.w.z. trackingcookies) binnen de website programmatisch worden uitgeschakeld.

Wij verzamelen de volgende persoonlijke informatie van u:

 • Contactinformatie zoals naam, e-mailadres, postadres, en telefoonnummer

Wij gebruiken deze informatie om:

 • U gevraagde product- of service-informatie toe te zenden
 • Ontwoorden op verzoeken van de klantenservice
 • Uw account te beheren
 • U een nieuwsbrief toe te zenden
 • U marketing mededelingen
 • Onze website en marketinginspanningen verbeteren
 • Onderzoek en analyse uitvoeren
 • Inhoud tonen op basis van uw interesses

Door op de knop Verzenden te klikken, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens met ons worden gedeeld en dat wij contact met u opnemen via telefoon, mobiele telefoon (inclusief via automatisch kiezen, tekst-SMS/MMS of vooraf opgenomen berichten) en/of e-mail, zelfs als uw telefoonnummer op een bedrijfs-, staats- of het nationale register voor niet-bellen staat en u akkoord gaat met ons privacybeleid.
Speciaal bericht voor inwoners van Californië. Als u een inwoner bent van Californië, kunt u naast de rechten die in dit privacybeleid zijn uiteengezet:

1. We zullen geen persoonlijke informatie over u delen voor zover dit verboden is door de toepasselijke Californische wetgeving of voor zover uw voorafgaande toestemming voor het delen vereist is door de toepasselijke Californische wetgeving; en

2. U hebt het recht om informatie bij ons op te vragen over de manier waarop we bepaalde categorieën informatie delen met derden voor hun direct-marketingdoeleinden. De Californische wet geeft u het recht om ons op een aangewezen adres een verzoek te sturen om de volgende informatie te ontvangen

 • 1.1. de categorieën informatie die we in het voorgaande kalenderjaar aan derden hebben bekendgemaakt voor hun direct-marketingdoeleinden
 • 1.2. de namen en adressen van de derden die deze informatie hebben ontvangen; en
 • 1.3. als de aard van het bedrijf van de derde niet kan worden bepaald uit hun naam, voorbeelden van de producten of diensten die op de markt zijn gebracht.

De rechten van gebruikers

Wij stellen deze kennisgeving vast om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA). Alle termen die in de CCPA worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze kennisgeving worden gebruikt.
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.
In het bijzonder hebben Gebruikers het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens indien de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het desbetreffende onderdeel hieronder.
 • Inzage in hun gegevens. Gebruikers hebben het recht te vernemen of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Verifiëren en rectificatie aanvragen. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • De verwerking van hun gegevens beperken. Beperking van de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht, onder bepaalde omstandigheden, om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van hun Gegevens te verkrijgen van de Eigenaar.
 • Hun Gegevens ontvangen en deze laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, deze zonder enige belemmering te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waaraan de Gebruiker deelneemt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van een openbaar gezag dat aan de Eigenaar toekomt of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met hun specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar.

Gebruikers moeten echter weten dat, mochten hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder een rechtvaardigingsgrond aan te voeren. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om de rechten van Gebruikers uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.

Wij kunnen deze informatie verstrekken in een gestandaardiseerd formaat dat niet specifiek voor u is. Het aangewezen e-mailadres voor deze verzoeken is [email protected]

Toestemming voor het ontvangen van e-mails, automatische nummering & automatische tekstberichten:

Door u te registreren, geeft u ons en onze professionele vastgoedklanten en adverteerders toestemming om contact met u op te nemen via sms, e-mail of telefoon met gebruikmaking van het e-mailadres en/of telefoonnummer dat u tijdens het registratieproces hebt opgegeven. Dergelijk contact kan, van tijd tot tijd, pogingen omvatten om contact met u op te nemen via auto-dialing of auto-texting technologie. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze vormen van communicatie door u af te melden voor elk e-mailbericht of door STOP te sms’en als antwoord op een van onze sms-berichten. Wij of onze adverteerders brengen geen kosten in rekening voor het ontvangen van tekstberichten, maar uw mobiele serviceprovider kan u kosten in rekening brengen voor het verzenden en/of ontvangen van tekstberichten en zendtijd, evenals eventuele andere standaardtarieven die door uw mobiele serviceprovider in rekening worden gebracht.

Het delen van informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie met derden delen, met inbegrip van met een van de deelnemende geldschieters verbonden aan deze site, alleen op de manieren die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Wij kunnen uw persoonlijke informatie verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze zakelijke activiteiten, zoals het bieden van klantenservice. Deze bedrijven zijn gemachtigd om uw persoonlijke informatie te gebruiken zoals nodig is om deze diensten aan u te verlenen.
Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken:

 • Zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, of een soortgelijk juridisch proces.
 • Wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid,
 • Aan een andere derde partij met uw voorafgaande toestemming om dit te doen.
 • Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met andere bedrijven zodat zij hun producten of diensten aan u op de markt kunnen brengen. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie met deze bedrijven delen, neem dan contact op met onze websiteverkoper en reclameprovider op [email protected]

Cookies en andere traceertechnologieën

Wij kunnen cookies gebruiken, bijvoorbeeld om uw voorkeuren en profielinformatie bij te houden. Cookies worden ook gebruikt om algemene gebruiks- en volume-statistische informatie te verzamelen die geen persoonlijke informatie bevat.

We kunnen een ander bedrijf gebruiken om cookies op uw computer te plaatsen om niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen om voor ons geaggregeerde statistieken samen te stellen over bezoekers van onze site.

Links naar andere websites

Onze site bevat links naar andere websites waarvan het privacybeleid kan verschillen van het onze. Als u persoonlijke informatie verstrekt aan een van die sites, wordt uw informatie beheerst door hun privacybeleid verklaringen. Wij raden u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wij volgen algemeen aanvaarde industrienormen om de persoonlijke informatie te beschermen die aan ons wordt voorgelegd, zowel tijdens transmissie als zodra wij het ontvangen. Geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze website, kunt u contact opnemen met onze website- en reclameprovider [email protected]

Aanvullende beleidsinformatie

Onze website bevat Widgets, dat zijn interactieve mini-programma’s die op onze site draaien om specifieke diensten van een ander bedrijf te leveren (bijv. het weergeven van het nieuws, opinies, muziek, enz.). Persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, kunnen via de Widget worden verzameld. Er kunnen ook cookies worden ingesteld door de Widget om deze correct te laten functioneren. Informatie die door deze Widget wordt verzameld, valt onder het privacybeleid van het bedrijf dat de Widget heeft gemaakt.

Onze website biedt openbaar toegankelijke blogs, sociale media of gemeenschapsforums zoals Facebook, Twitter of Google Plus. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u op deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben.

Bezoek aan onze websites van buiten de Verenigde Staten.

Dit privacybeleid is bedoeld voor het verzamelen van informatie op onze websites van inwoners van de Verenigde Staten. Als u onze websites bezoekt van buiten de Verenigde Staten, wees u er dan van bewust dat uw informatie kan worden overgebracht naar, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten, waar onze servers zich bevinden en onze centrale database wordt beheerd. De gegevensbeschermingswetgeving en andere wetgeving van de Verenigde Staten en andere landen zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die in uw land. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u dat uw informatie kan worden overgedragen aan onze faciliteiten en aan die derden met wie wij deze delen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Geen rechten van derden.

Dit privacybeleid creëert geen rechten die door derden kunnen worden afgedwongen en vereist geen openbaarmaking van persoonlijke informatie met betrekking tot gebruikers van onze websites.

Melding van wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken of wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot privacy weer te geven. Als wij materiële veranderingen aanbrengen zullen wij u per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat in uw rekening wordt gespecificeerd) of door middel van een bericht op deze Plaats voorafgaand aan het van kracht worden van de verandering op de hoogte brengen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 17 januari 2020. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen of aan te passen door het herziene privacybeleid op de website te plaatsen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.